OBOWIĄZEK NAUKI 

 

Na podstawie Art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

zostały określone obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu i nauki 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 W przypadku braku informacji o spełnianiu obowiązku nauki przez dziecko należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające realizację obowiązku nauki w formie szkolnej lub pozaszkolnej.

        Nieudokumentowanie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma faktu pobierania przez dziecko nauki będzie uznane za niespełnianie obowiązku, który podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informację należy składać listownie lub osobiście w Wejherowskim Centrum Usług Wspólnych przy ul. 12 Marca 195

od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1500

Telefon kontaktowy: 58 738 66 12, 58 738 66 13