Wejherowskie Centrum Usług Współnych w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych w Wejherowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania.
  • zdjęć na stronie pojawia się kilka, najczęściej w postaci banerów, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • część odnośników otwiera się w nowych oknach.

Strona jest wyposażna w narzędzie ułatwień dostępu w górnej części witryny, a w nim funkcje: kontrastu, rozmiaru czcionki, widoku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest p. Jacek Małaszycki.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 58 738 66 00, wysyłając faks: 58 738 66 19 lub email Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku podmiotu prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy 12 marca 195, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy podmiotu. Dedykowane jest dla interesantów, również tych z dysfunkcją ruchową. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwia specjalnie zaprojektowany podjazd. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest współdzielony z innymi instytucjami, WCUW zajmuje: III piętro oraz część I piętra p. 110. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo odbywa się na parterze budynku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. Podmiot zapewnia dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby.

Osobami do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

W budynku znajduję się winda wyposażona w przyciski oznaczone w alfabecie brajla.

Do obiektu może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

WCUW nie udostępnia tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Nie są czynione starania w powyższym zakresie. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) WCUW zapewnia możliwość tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  Po otrzymaniu takiej informacji jednostka zamówi specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Pomorskiego.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych nie dysponuje aplikacjami mobilnymi.