INFORMACJA DOTYCZĄCA  WYPRAWKI SZKOLNEJ  2021 / 2022

 

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku 2021 obejmuje uczniów:
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm. ), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),

- uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do szkół dla dzieci i młodzieży do: szkoły branżowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

II. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwot, o których mowa
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy  uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022(Dz. U. z 2020r. poz. 1227)                                        

III.   Zasady udzielania dofinansowania:

 1. Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia / rodziców / opiekunów prawnych ucznia złożony w placówce, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dowód zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.
 3. Wnioski składa się w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Wniosek do pobrania