Na podstawie Art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737 z późn. zm.) zostały określone obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu i nauki 

 W ciągu 3 miesięcy od zdania egzaminu przez pracownika młodocianego należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim, jeżeli młodociany zamieszkuje na terenie miasta Wejherowa.

 POBIERZ WNIOSEK

 

przyjmowane są do 20 listopada 2024 roku. 

Do wniosku należy dołączyć:
  • aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty o chorobie nauczyciela (nie starsze niż 3 miesiące w dniu złożenia wniosku),

  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury lub rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia).

 POBIERZ WNIOSEK